Coneix-nos

Coneix-nos

Propostes de contractació

En aquest apartat es publicaran les propostes de contractació que tenguin els diferents departaments de la Cambra de Comerç de Mallorca, d’acord amb les normes internes de contractació.

OBERT. Expediente 24PA02. Procedimiento abierto para la contratación del servicio de oficina técnica del proyecto europeo REVIVE que dé soporte a la Cámara de Comercio de Mallorca. Més informació i detalls

CERRADOExpedient 21PA01: Procediment per a la contractació d'una empresa que presti un servei integral de gestió, emisió, bescanvi i control de bons-descompte a través d'una plataforma tecnològica. (+info).

TANCADAExpedient 20PA02: Procediment per a la contractació dels serveis de creació i desenvolupament d'una plataforma online d'esdeveniments virutlas del sector nàutic (+info)

TANCADAExpedient 20PA01: Procediment per a la contractació dels serveis de formació online per a beneficiaris del Programa PICE (+info)

TANCADAExpedient 20PAS02: Procediment per a la contractació dels serveis d'assessoria tècnica, financera i comunicació per al projecte CarpeDigem (+info)

TANCADA. Expedient 20PAS01: Procediment per a la contractació dels serveis d'auditoria externa per al projecte WinterMed (+ info)

TANCADA. Expedient 19PA03: Procediment per a la contractació dels serveis d'auditoria externa per al projecte CarpeDigem (+ info)

TANCADA. Expedient 19PA02: Procediment per a la contractació del servei de consultoria per al desenvolupament del Programa Xpande (+ info)

TANCADA. Expedient 19CM01: Contractació del servei de consultoria per implementar 20 certificacions de qualitat (+ info)

TANCADA. Expedient 19PA01: Contractació del servei de consultoria al Programa Millora PV al comerç minorista (+ info)

TANCADA. Expedient 18PA02: Contractació del servei d'orientació vocacional del Programa PICE (+ info)

TANCADA. Expedient 18PA01: Procediment per a la contractació del servei de consultoria per al desenvolupament del Programa Xpande (+ info)

TANCADA. Expedient 18CM01: Procediment per a la contractació d'un servei de consultoria per a la implantació de 20 certificacions de qualitat a empreses del sector de restauració de Mallorca (+ info)

TANCADA. Expedient 16PR01: Procediment per a la contractació del servei de premsa, comunicació i màrqueting de la Cambra de Comerç de Mallorca (+ info)

TANCADA. Expedient 15CS02: Procediment per a la contractació del servei de premsa, comunicació i màrqueting de la Cambra de Comerç de Mallorca (+ info)

TANCADA. Expedient 15CS01: Proposta per a la prestació de serveis per a la personació, seguiment i assessorament en relació amb la situació patrimonial de la Cambra Oficial de Comerç de Mallorca (+ info)

Descarregar documentació

Normes internes de contractació

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Mallorca (d'ara endavant, la Cambra), com a poder adjudicador i en aplicació d’allò que estableix l'art. 175 b) de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, Llei 30/2007), ha elaborat aquestes Instruccions de contractació que regulen el procediment de contractació de béns, serveis i obres i altres tipus que es contemplen en què la Cambra intervé com a poder adjudicador.

Així mateix, pretén determinar les àrees de responsabilitat de les diferents parts de l'organització i normalitzar el maneig i control dels documents, de manera que es permeti una gestió eficaç de les funcions esmentades.

Aquestes instruccions seran d'obligat compliment i aplicació en els contractes que la Cambra formalitzi en compliment de les seves finalitats i es publicaran a la pàgina web institucional, en el perfil del contractant.

L'adjudicació dels contractes està sotmesa als principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació.

Aquestes instruccions no són aplicables als negocis ni als contractes a què es refereix l'art. 4 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Aquestes normes de contractació van ser aprovades pel Ple de la Cambra de Comerç de Mallorca el 20 de novembre de 2008.