Coneix-nos

Coneix-nos

Què és la Cambra?

Cámara de Comercio de Mallorca

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Mallorca, fundada el 29 de setembre de 1886, és una Corporació de Dret Públic creada amb la finalitat de promoure el desenvolupament econòmic i empresarial de la seva demarcació a través de la prestació de serveis a les empreses, complint amb les funcions públiques i administratives assignades per llei. Aquesta corporació, gestionada per les pròpies empreses –representants dels diferents sectors productius de l'illa–, es configura com a òrgan consultiu i de col·laboració amb les administracions públiques.

La Cambra defensa els interessos del conjunt de les empreses de Mallorca i té com a eixos d'actuació principals el suport a la competitivitat empresarial i el foment de la internacionalització de les nostres empreses. Tot això, amb el desenvolupament de programes formatius per afavorir l'ocupació dels joves, la resolució de controvèrsies entre empreses a través de l'arbitratge i la mediació, el foment i suport a la creació de noves empreses, i l’execució de projectes en sectors i àmbits concrets.

Òrgans de govern

La Cambra de Comerç de Mallorca és una corporació amb estructura i funcionament democràtic. Els seus òrgans de govern són el Ple, el Comitè Executiu i el president.

L'octubre de 2017 es va iniciar el procés electoral per a la renovació dels òrgans de govern, que va acabar el 25 de juny de 2018 amb la constitució del nou Ple i l'elecció del president.

PRESIDÈNCIA

Antoni Mercant president Cambra Mallorca

L’escull democràticament el Ple entre els seus membres. Antoni Mercant és el president de la Cambra de Comerç de Mallorca des del 25 de juny de 2018.

COMITÈ EXECUTIU

Òrgan permanent de gestió, administració i proposta de la Cambra. Està integrat per 9 membres del Ple:

  • President: Antoni Mercant Morató
  • Vicepresidenta primera: Carmen Planas Palou
  • Vicepresident segon: Josep Lluís Aguiló Veny
  • Tresorer: Eduardo Soriano Torres
  • Vocals: Rafael Roig Grimalt, Javier Vich Vélez, Ana Francisca Ferrá Palazón, Rafael Ballester Salvá i Rafael Salas Pons

COMISSIONS DE TREBALL

Òrgans d'assessorament, de caràcter consultiu, sobre les àrees d'actuació de la Cambra. Les comissions del mandat 2018-2021 són les següents:

SECRETARIA GENERAL

La institució funciona internament sota la direcció del secretari general, Antonio Grimalt, i es divideix en àrees que es corresponen als plans camerals i a les funcions encomanades a la Cambra.

ADMINISTRACIÓ TUTELANT

El seu representant és el director general de Comerç i Empresa de la CAIB, càrrec que actualment ocupa Miquel Piñol.

EL PLE

Òrgan suprem de govern i de representació. Està integrat per 42 vocals, 28 dels quals escollits democràticament entre el cens d'empreses de l'illa i distribuïts en grups que representen les diferents activitats econòmiques de Mallorca; 4 persones de reconegut prestigi de l'entorn econòmic designades per les patronals, i 10 vocals representants de les empreses de major aportació a la Cambra.

Veure membres del Ple

Transparència

D'acord amb allò que estableixen la Llei 4/2014, d’1 d'abril, bàsica de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació, i la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Cambra de Mallorca posa a disposició de la ciutadania, a través d'aquest portal, la informació institucional, organitzativa, econòmica i pressupostària de la Corporació.

En sessió plenària del 26 de març de 2015, el Ple de la Cambra va aprovar el Codi de Bones Pràctiques, que pretén establir les normes de conducta i obligacions que han de seguir els membres dels òrgans de govern i, en general, tota l'organització.

Persona de contacte:
Laura Salvá
Responsable d’Administració
lsalva@cambramallorca.com
971 71 01 88 (ext. 2227)

Contacta amb nosaltres

AdreçaCarrer de l'Estudi General, 7
07001 Palma (MALLORCA)
Illes Balears

Crida’ns[+34] 971 71 01 88


Emailinfo@cambramallorca.com