Coneix-nos

Coneix-nos

Què és la Cambra?

Cámara de Comercio de Mallorca

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Mallorca, fundada el 29 de setembre de 1886, és una Corporació de Dret Públic creada amb la finalitat de promoure el desenvolupament econòmic i empresarial de la seva demarcació a través de la prestació de serveis a les empreses, complint amb les funcions públiques i administratives assignades per llei. Aquesta corporació, gestionada per les pròpies empreses –representants dels diferents sectors productius de l'illa–, es configura com a òrgan consultiu i de col·laboració amb les administracions públiques.

La Cambra defensa els interessos del conjunt de les empreses de Mallorca i té com a eixos d'actuació principals el suport a la competitivitat empresarial i el foment de la internacionalització de les nostres empreses. Tot això, amb el desenvolupament de programes formatius per afavorir l'ocupació dels joves, la resolució de controvèrsies entre empreses a través de l'arbitratge i la mediació, el foment i suport a la creació de noves empreses, i l’execució de projectes en sectors i àmbits concrets.

Òrgans de govern

La Cambra de Comerç de Mallorca és una corporació amb estructura i funcionament democràtic. Els seus òrgans de govern són el Ple, el Comitè Executiu i el president.

L'octubre de 2021 es va iniciar el procés electoral per a la renovació dels òrgans de govern, que va acabar el juliol de 2022 amb la constitució del nou Ple i l'elecció del president.

PRESIDÈNCIA

L’escull democràticament el Ple entre els seus membres. Eduardo Soriano és el president de la Cambra de Comerç de Mallorca des del 14 de juliol de 2022.

COMITÈ EXECUTIU

Òrgan permanent de gestió, administració i proposta de la Cambra. Està integrat per 9 membres del Ple:

  • President: Eudardo Soriano Torres
  • Vicepresidenta primera: Carmen Planas Palou
  • Vicepresident segon: Josep Lluís Aguiló Veny
  • TresorerJuan Company
  • Vocals: Maria Frontera Hjorngaard, Joana Maria Manresa Pastor, Rafael Roig Grimalt, Ramón Perpinyà Calvo, Antoni Aloy.

COMISSIONS DE TREBALL

Òrgans d'assessorament, de caràcter consultiu, sobre les àrees d'actuació de la Cambra. Les comissions del mandat 2022-2026 estan pendent de constitució.

SECRETARIA GENERAL

La institució funciona internament sota la direcció del secretari general, Antonio Grimalt, i es divideix en àrees que es corresponen als plans camerals i a les funcions encomanades a la Cambra.

ADMINISTRACIÓ TUTELANT

El seu representant és el director general de Treball i Salut Laboral de la CAIB, càrrec que actualment ocupa Catalina Teresa Cabrer 

EL PLE

Òrgan suprem de govern i de representació. Està integrat per 42 vocals, 28 dels quals escollits democràticament entre el cens d'empreses de l'illa i distribuïts en grups que representen les diferents activitats econòmiques de Mallorca; 4 persones de reconegut prestigi de l'entorn econòmic designades per les patronals, i 10 vocals representants de les empreses de major aportació a la Cambra.

Resolució per la qual es fan públics els nomenaments dels càrrecs de la Cambra de Comerç >> consulta la publicació del BOIB en aquest enllaç

Veure membres del Ple
Contacte:
Descarregar documentació