Competitivitat

Competitivitat

Resolució alternativa de conflictes

Els sistemes alternatius de resolució de conflictes (coneguts en anglès com ADR, Alternative Dispute Resolution Systems) són una alternativa real i efectiva a la justícia ordinària.

La Cambra de Comerç de Mallorca, en col·laboració amb altres organismes, ofereix els serveis de:

  • Mediació
  • Arbitratge

La diferència principal entre la mediació i l'arbitratge és l'eficàcia de la resolució. Mentre que el laude arbitral és vinculant per a les parts i per tant produeix efectes de cosa jutjada, l'acord que posa fi al conflicte en la mediació no té efectes jurídics.

Un altre dels aspectes que diferencien l'arbitratge i la mediació és el paper de la tercera persona. En el cas de l'arbitratge, qui posa fi de manera definitiva a la disputa entre les parts és l'àrbitre, mentre que en la mediació, el mediador ha de comptar amb la cooperació de les parts per aconseguir acabar amb el conflicte.

Institució de Mediació de les Illes Balears

La mediació és un procés per a la resolució alternativa de conflictes en què totes dues parts participen en el procés des del principi GUANYAR-GUANYAR. És una oportunitat per assolir acords des del consens, mitjançant un procediment extrajudicial i amb l'ajuda d'un mediador neutral.

La Institució de Mediació de les Illes Balears (IMIB) és una associació sense ànim de lucre constituïda per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de les Illes Balears i les cambres de comerç de Mallorca i de Menorca, sota l'empara de la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en afers civils i mercantils, que han reunit un grup de professionals qualificats de diferents disciplines que creuen en la mediació com un procediment per a la resolució de conflictes de manera pacífica.

En l'actualitat, la IMIB també compta amb la Cambra de Comerç d'Eivissa i Formentera entre els seus membres.

Més informació
Contacte:
Susana Munar
Responsable ADR
vgmallorca@cambramallorca.com

Cort d'Arbitratge de les Illes Balears

L'arbitratge és un mitjà per a la solució de conflictes basat en l'autonomia de la voluntat de les parts. Suposa sotmetre les qüestions litigioses a la decisió d'un o diversos àrbitres i renunciar a acudir als tribunals ordinaris.

Mitjançant l'arbitratge, les parts poden obtenir els mateixos objectius que amb la jurisdicció civil: una decisió que posi fi al conflicte amb tots els efectes de la cosa jutjada. Els avantatges de l'arbitratge són molts, per això és un mètode cada vegada més utilitzat per les empreses a l'hora de resoldre els conflictes. En efecte, l'arbitratge és ràpid, confidencial i ofereix una resolució íntegra del conflicte per part de professionals especialitzats.

A l'empara de la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'arbitratge, i de la Llei 4/2014, d'1 d'abril, bàsica de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació, la Cambra de Mallorca ofereix el Servei d'Arbitratge, a través del qual la Cambra duu a terme l'administració dels arbitratges de caràcter intern i internacional, tant de dret com d'equitat, que li són sotmesos: conflictes entre empreses, entre una societat i els seus administradors o socis, o entre aquells i aquests, o aquests últims entre ells, distribució o representació comercial, concessió d'explotacions comercials i industrials, arrendaments de locals de negoci i habitatge, serveis de professionals, etc.

La Cambra: membre fundador de la Cort d'Arbitratge de les Illes Balears

L'any 2011 va néixer l'Associació per a l'Arbitratge Institucional de les Illes Balears (ASAIB) com a entitat sense ànim de lucre amb l'objectiu de promocionar i fomentar l'arbitratge com a instrument per resoldre afers de naturalesa comercial, industrial i de negocis en general, respecte dels quals els particulars tenguin poder de disposició.

Els impulsors i socis fundadors de l'ASAIB són la Cambra de Comerç de Mallorca, l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de les Illes Balears, el Col·legi Notarial de les Illes Balears, el Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears i la UIB.

Per la seva naturalesa i funcions, l'ASAIB pot administrar arbitratges de caràcter nacional o internacional, tant en dret com en equitat.

Per a l'administració i tramitació dels arbitratges es constitueix, el maig de 2018, en el marc de l'ASAIB, la Cort d'Arbitratge, amb caràcter permanent i integrada pels membres de la Junta Directiva de l'ASAIB:

  • President: Il·lustre Col·legi d'Advocats de les Illes Balears
  • Vicepresident-Tresoreria: Cambra Oficial de Comerç de Mallorca
  • Secretari: Col·legi Notarial de les Illes Balears
  • Vocal: Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears

Contacte:
Ángel Aragón
Responsable jurídic
juridic@cambramallorca.com