Coneix-nos

Coneix-nos

Empreses aportadores

El marc legal en què les cambres de comerç desenvolupen les seves activitats va canviar radicalment amb la Llei 4/2014, d'1 d'abril, bàsica de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació. S'hi estableix la possibilitat que les empreses adscrites a les cambres de comerç facin aportacions econòmiques de caràcter voluntari per al manteniment d'aquestes institucions.

Les cambres de comerç continuen sent corporacions de dret públic, col·laboradores de l'Administració i amb atribucions legals en l'àmbit de la promoció exterior i la formació, entre d'altres. En aquest nou context, les cambres, sempre al servei de l'empresa i sense ànim de lucre, requereixen noves fonts d'ingressos que permetin donar continuïtat als seus serveis en el territori.

Per això, es convida les empreses socialment responsables de cada demarcació a contribuir al manteniment de la seva cambra com a instrument útil per al desenvolupament de programes de suport a l'empresa, a la seva internacionalització i a la millora de la competitivitat, als joves i als emprenedors. Com a contraprestació, s'ofereixen a aquests aportadors els beneficis que es relacionen a continuació.

Beneficis de ser empresa aportadora a la Cambra de Mallorca

En primer lloc, totes les empreses aportadores de la Cambra de Mallorca tindran els mateixos avantatges que els socis preferents del Club Cambra Mallorca, entre els quals, per l'interès de l'aportador, podem destacar:

  • La possibilitat d’organitzar jornades conjuntes d'àmbit empresarial, amb cessió d'espais de la nostra seu i difusió de l'esdeveniment en els nostres canals corporatius (més de 6.000 correus electrònics).
  • La possibilitat d'anunciar "ofertes preferents" per difondre entre els socis del Club Cambra Mallorca i la prescripció dels serveis de l'entitat entre el nostre col·lectiu (pimes, autònoms, professionals, directius i emprenedors).
  • El logotip de l'empresa aportadora apareixerà a la portada del web de la Cambra com a empresa patrocinadora.

D'altra banda, d’acord amb el nou règim de finançament, la llei permet a les cambres incentivar les contribucions voluntàries, amb la qual cosa es pot donar representativitat en els seus òrgans de govern als majors aportadors.

En concret, la Llei 1/2017 de cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de les Illes Balears preveu que “10 vocals del Ple de la Cambra de Mallorca correspondran a persones representants de les empreses de major aportació voluntària, que seran designades en funció de l'import de l'aportació i en funció dels patrocinis realitzats per aquestes empreses”. El reglament de règim intern de la Cambra de Mallorca estableix com a mínim d’aquesta aportació voluntària 5.000 euros anuals, i s’ha de realitzar durant els quatre anys de mandat.

A més a més, les empreses aportadores podran participar en les comissions de treball de la Cambra que siguin del seu interès, cosa que permet una relació directa amb representants de les empreses, així com temptejar l'opinió empresarial i de l'activitat econòmica, i se’ls podran fer propostes per a la interlocució de la Cambra amb les administracions públiques o altres agents d'interès.

Per què és important fer aportacions voluntàries a la Cambra de Comerç?

La Cambra és un instrument sense ànim de lucre que té com a missió millorar l'entorn empresarial. A més, és un actor clau en la societat civil, amb més de 130 anys de bagatge en la defensa de l'interès general. Fer aportacions voluntàries a la Cambra és contribuir al desenvolupament econòmic i social de Mallorca (millora de l'ocupabilitat dels joves, suport als emprenedors i petits negocis) i complir amb els compromisos de responsabilitat social corporativa.

Les aportacions voluntàries a les cambres es consideren despesa fiscalment deduïble a les liquidacions d'impostos de rendiment de les activitats empresarials, tant en el cas de l'impost de societats per a les persones jurídiques, com de l'IRPF per als empresaris a títol individual. Aquestes aportacions estan subjectes a IVA, concretament al tipus general del 21 %.

Programa empreses aportadores
Contacte:
Susana Munar
Vicesecretària general
vgmallorca@cambramallorca.com
971 71 01 88 (ext. 2224)

Els nostres aportadors

Banca MarchSantander